Август        prikazy_o_zachislenii_-_avgust.pdf

Сентябрь   pr._o_zachisl-sent.pdf 

Октябрь     pr._o_zachisl-okt.pdf